Dřevěné rytmické vejce

30 

Dřevěné rytmické vejce z rezonančního nelakovaného dřeva se dětem příjemně drží. Jeho nezvučné předávání z ruky do ruky v souladu s těžkými dobami taktů nebo podle metrické pulzace rozvíjí rytmické cítění a zejména soustředěné vnímání slov říkadel i písní se záměrem jejich rychlejšího zapamatování.

Hra ploškami dvou dřevěných rytmických vajec díky kvalitnímu rezonančnímu dřevu má příjemný dozvuk, který výškově ladí s kontrastními zvuky ostatních dřevěných rytmických nástrojů.

286 skladem

Popis

Dřevěné rytmické vejce je skvělou pomůckou při rozvíjení jem­né motoriky a zdokonalování senzomotorické koordi­na­ce dětí. Je 6,5 cm vysoké, v nejširší části měří 4,5 cm a jeho hladký povrch působí příjemně při  ří­ze­né mani­pulaci bez zvuku i s využitím jeho znějících rytmických ú­de­rů.  Vý­znamnou roli má hlavně při použití v hudebním kontextu. Jde o koordinaci senzomotorického pohybu s  rytmizovaným přednesem říka­nek či zpě­vem písní, což má pozitivní vliv na vnímání me­tro­ryt­mické pul­zace a na rozvoj rytmického cítění. Pohyb s dřevě­ným rytmickým vejcem je tak podří­zen hudební řeči a děti jeho prostřednictvím mohou vědo­mě reagovat na rytmus, tempo a dynamiku hudby, rozlišovat její opa­ko­­vání či kon­trast. Rozmanité hudebně pohybové hry s dřevěným rytmickým vej­cem tak evidentně podpo­ru­jí soustředěné vnímání hudby.

Použití pohybu s dřevěným rytmickým vejcem v koordinaci s rytmizovanou mluvou ne­­­­bo zpěvem je též funkčním dechovým cvičením, které „ohlí­­dá“ správné nádechy podle logických hudebních celků, přirozeně vede děti k jejich respektování a hospodaření s de­chem. Pohyb je v těchto situacích primární, neboť při nesprávném nádechu třeba uprostřed slova by jeho pravidelnost byla narušena. Také v tanečních a hudebně pohybových hrách, například s veliko­­noční nebo čertovskou či pracovní tematikou, se dřevěné ryt­mic­ké vejce dobře uplatní jako empaticky působící rekvizita.

Příklady nezvučného využití:

  1. Rytmické vejce se překládá z levé ruky do pravé a zpět pod­­le me­­tric­­ké pulzace v 2/4 taktu, nebo na těžké doby taktové v 3/4 taktu v souladu s rytmizovanou řečí nebo se zpěvem písně.
  2. Náročnější je hra s pravidelným předáváním dřevěných rytmických vajec. V ma­lém kruhu vychází z pravidel lidové pohybové hry tzv. kloboukové. Každý hráč drží rytmické vejce volně v levé dlani. Pra­vou rukou stále odebírá vejce zprava od souseda a pokládá je do své levé dlaně na těžké doby tak­tové. Směr předávání vajec lze měnit.

Příklady s využitím rytmických úderů:

  1. V této hře je rytmické vejce po­užito ke společnému ťukání ve dvo­jicích a k pohybové improviza­ci hrou na tělo. Hráči v postavení proti sobě 2x krátce ťuknou vejci o sebe hrací ploš­kou (me­trum), pak pokračují dvojím ťuknutím dřevěného vej­ce pohotově kdekoli na svém těle (metrum). Takto se hraje při celé písni nebo říkance.
  2. Při sudém počtu hrajících dětí v kruhu může hra s metro­ryt­­mic­kým ťukáním dřevěnými vejci ve dvojicích pokračovat dál tímto ťu­ká­ním také se sousedem stojícím z druhé strany, ale již bez hry na tělo.
  3. Dvěma rytmickými vejci lze hrát pravidelnými údery o se­be rov­ný­mi ploš­kami, krátce vrchním vejcem o vejce spod­ní na těžkou dobu taktovou.

Další informace

Hmotnost 60 g