Vzdělávací instituce
Mgr. Jaroslav Jenček - TANDEM

Vzdělávací instituce Mgr. Jaroslav Jenček - TANDEM se sídlem v Hradci králové vznikla v roce 2003 se záměrem poskytnout příležitost a podpořit dostupnost dalšího profesního vzdělávání pedagogům všech školských stupňů v oboru hudební výchova.

Naše vzdělávací instituce proto nabízí vzdělávací akce tematicky a metodicky zohledňující hudebně výchovnou práci pedagogů mateřských a základních škol, pedagogů středních škol a vyučujících hudební nauky ZUŠ či vychovatelů ostatních školských zařízení.

Cílem vzdělávacích akcí je poskytnout účastníkům možnost získat informace o nových trendech v oblasti hudebního vzdělávání a prakticky si vyzkoušet nové metodické postupy pro hudebně výchovnou práci s dětmi a žáky různých hudebních dispozic.

Všechny námi zajišťované vzdělávací akce jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Po absolvování vzdělávací akci obdrží účastníci osvědčení v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

Odborným garantem a lektorem vzdělávacích akcí je Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.

Pro vzdělávací akce jsou v rámci hudebního nakladatelství Tandem vydávány metodické materiály,  pomůcky pro HV a dřevěné rytmické nástroje.

V posledních letech společnost TANDEM přistoupila k vydávání speciálně připravovaných hudebních CD pro jednotlivá hudební témata. Výnosy z prodeje CD jsou určeny na realizaci dalších CD projektů.

Monografie o metodické škole profesorky Jenčkové

Autor: Petra Kubařová

Vyšla nová odborná biografie o profesním profilu a hudebně pedagogickém díle profesorky Evy Jenčkové.

Publikace obsahuje charakteristiku klíčových didaktických principů a inovačních výsledků profesorky Jenčkové, které postupně profilovaly její osobitou hudebně pedagogickou koncepci v souladu se vzdělávacími trendy současné hudební pedagogiky. Její progresivní a efektivní metody emocionálně prožitkového vyučování mají nebývalý ohlas u pedagogické veřejnosti a úspěšně se odrážejí v hudebně výchovné praxi všech vysokoškolských stupňů vzdělávání.

Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. je uznávanou pedagožkou a hudební teoretičkou. Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové působí od 60. let. Výrazně rozvinula metodiku výuky hudební výuky. Vedle vědeckých statí a monografií je autorkou i velkého množství metodických materiálů, pořádá i metodicky zaměřené kurzy a semináře. Je členkou vědeckých rad na několika univerzitách, garantuje doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika na hudební katedře Pedagogické fakulty.

Motl Milan: EVA JENČKOVÁ a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky

Obsáhlá biografie komplexně představuje profesní profil hudební pedagožky prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. její inovaci didaktiky hudební výchovy pro všechny stupně vzdělávání, obohacení hudebního repertoáru včetně metodického zpracování, preferování současné hudby pro děti a zejména realizaci zážitkového vyučování učitelů hudební výchovy v kreativních hudebních dílnách DVPP.